Podmínky použití financování

Podmínky použití služby Financování

1 Úvod

Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou závazné, proto si je prosím podrobně nastudujte dříve, než začnete služeb využívat. Používáním portálu www.lesbianplanet.cz a služby Financování (dále jen „LesbianPlanet“) souhlasíte s následujícími Podmínkami, které jste povinni dodržovat. Provozovatel si vyhrazuje právo k dílčím změnám jednotlivých ustanovení Podmínek dle svého vlastního uvážení změnit či nahradit Podmínky, pozastavit či ukončit služby. A každý Uživatel se zavazuje seznamovat s těmito změnami. Změny v Podmínkách budou vystaveny na portálu LesbianPlanet.

2 Popis služby

Portál LesbianPlanet umožňuje využít službu Financování k prezentaci Projektů, které mohou podporovatelé pomoci zainvestovat. Prezentace Projektu musí uvádět jasně stanovenou Cílová částku, kterou potřebují získat na realizaci Projektu. Podporovatelé pomohou Projekt zafinancovat koupí nabízené Odměny nebo i přispět bez nároku na Odměnu. Každý Projekt může mít jasně vymezené odměny, které obdrží jednotliví Podporovatelé v případě Úspěchu projektu. Pokud se nedosáhne na Cílovou částku během 6 měsíců, budou investované prostředky vráceny jednotlivým Podporovatelům v celé částce snížené o 15 Kč (transakční poplatek za vrácení částky zpět). 

3 Souhlas s Podmínkami Portálu LesbianPlanet

Souhlas s Podmínkami je vyjádřen Registrací na portálu LesbianPlanet. Provozovatel se zavazuje neposkytnout registrační údaje třetím osobám a tyto údaje mohou být ze strany provozovatele užity výhradně pro potřeby portálu LesbianPlanet.

4 Slovníček pojmů: 

 1. Uživatel = jakýkoli návštěvník portálu LesbianPlanet.
 2. Registrovaný Uživatel = Uživatel ve věku minimálně 18 let, který se na portálu LesbianPlanet registroval, ověřil profil a tím umožnil schraňovat o něm údaje, za účelem poslání Odměny za podporu (Podporovatel) nebo za účelem výplaty Cílové částky (Vystavovatel).
 3. Aktuální Projekt = Prezentace či přestavení činnosti, podnikání nebo vize na portálu LesbianPlanet. Má předem určené podmínky (Cílovou částku, případně Odměny za podporu, pokud jsou stanoveny) a jedná se o schválený projekt Provozovatelem. Dále jen „Projekt“.
 4. Schválený Projekt Provozovatelem = Projekt, kdy Provozovatel souhlasí se zveřejněním Projektu Vystavovatelem na svém portálu LesbianPlanet za účelem shromáždění Cílové částky.
 5. Úspěšný projekt = Projekt se stane úspěšným, pokud v Termínu 6 měsíců dosáhne či přesáhne Cílové částky. Vystavovateli tak vznikne nárok na výplatu shromážděných příspěvků od Podporovatelů, sníženou o Provizi z vybrané částky a Transakční poplatky.
 6. Neúspěšný Projekt = Projekt se stane neúspěšným, pokud v Termínu 6 měsíců nedosáhne Cílové částky. Vystavovateli tak zaniká nárok na výplatu shromážděných příspěvků od Podporovatelů a Podporovatelům je vrácena částka za Odměnu, snížená o 15 Kč (transakční poplatek za vrácení částky zpět). 
 7. Vystavovatel = Uživatel (fyzická nebo právnická osoba), který si na portálu LesbianPlanet založil svůj Projekt a nabízí tím pro potencionální Podporovatele vstup do smluvního vztahu. Vystavovatel se zavazuje, že při prezentaci Projektu nebude porušovat žádná autorská práva třetích osob, nepoužívat ochranné známky ve vlastnictví třetích osob bez jejich souhlasu a bude dodržovat zásady na ochranu práv duševního vlastnictví.
 8. Podporovatel = Registrovaný Uživatel, který přispěje k dosažení Cílové částky, za což mu náleží Odměna za podporu. Tím vstoupí do smluvního vztahu.
 9. Cílová částka = Požadovaná celková peněžní suma, kterou chce dosáhnout Vystavovatel na splnění Projektu. Dílčími částkami se na tuto Cílovou částku skládají jednotliví Podporovatelé, kterým v případě Úspěšného projektu náleží Odměna za podporu. Identifikace cílové částky je stejná jako identifikace vybrané částky. Z vybrané částky bude Provozovatelem odečtena Provize a poplatky za transakci (může se lišit dle druhu transakce). Cílovou částkou je podmíněna možnost volby Termínu Projektu.
 10. Provozovatel = Renáta Hálová, se sídlem provozovny: Slovenská 2942/33, Karviná 733 01, IČ: 73958565, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku, email: admin@lesbianplanet.cz. Provozovatel je zprostředkovatelem vztahu mezi Vystavovatelem a Podporovatelem.
 11. Účet Provozovatele = účet vedený pro Provozovatele společností Equa Bank.
 12. Poplatek za odměnu = finanční obnos uhrazený Podporovatelem za účelem úhrady Odměny za podporu. Finanční obnos se hradí na účet vedený pro Provozovatele společností Equa Bank.
 13. Odměna za podporu = Věc či Služba, kterou nabízí a zajišťuje Vystavovatel. Ten je povinen v případě Úspěšného projektu ji poskytnout Podporovateli. Odměna za podporu může být specifikována u každého Projektu. Pokud během vystavení Projektu dojde k nemožnosti plnění poskytnutí odměn, musí Vystavovatel nabídnout Podporovatelům jinou adekvátní odměnu se stejnou nominální hodnotou. V takovém případě má Podporovatel právo odstoupit od smlouvy.
 14. Výplata Cílové částky = finanční obnos, který náleží Vystavovateli v případě, že je jeho Projekt Úspěšný (tj. v Termínu 6 měsíců se podařilo dosáhnout či přesáhnout Cílové částky) a výplata bude uskutečněna po dosažení cílové částky a po provedení identifikace Vystavovatele způsobem, který vyhovuje ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z Cílové částky bude Provozovatelem odečtena Provize a poplatky za transakci (může se lišit dle druhu transakce), Provozovatel je povinen poukázat zbylou částku na účet Vystavovatele, a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne skončení prezentace Projektu (konce Termínu nebo dosažení cílové částky).
 15. Termín projektu = dohodnutá doba, po kterou bude Provozovatel zveřejňovat Projekt na svém portálu LesbianPlanet za účelem shromáždění Cílové částky. Termín projektu je stanoven na 180 dní.
 16. Provize = provize Provozovatele, kterou je oprávněn si odečíst z vybrané částky a uplatnit je stanovena dle Platného ceníku.
 17. Transakční poplatek = poplatek dle Platného ceníku. Ceník, je součástí smlouvy. Tyto poplatky jsou účtovány zvlášť a budou odečteny od vybrané částky určené k vyplacení Vystavovateli Úspěšného projektu na jeho bankovní účet. Poplatky si Provozovatel vyhrazuje právo dle potřeby měnit. 

5 Podmínky používání

 1. Při používání portálu Lesbianplanet je uživatel povinen dodržovat právní předpisy České republiky.
 2. Registrace a vedení administrativního rozhraní je zdarma. 
 3. Registrovaný uživatel není oprávněn používat službu Financování za jiným účelem, než jaký je uveden v čl. 2 těchto Podmínek a je povinen tuto službu používat výhradně osobně, nikoliv v rámci zastupování, zprostředkování či jiným obdobným způsobem, použití a výsledek služby nejsou přenosné.
 4. Registrovaný uživatel je zodpovědný za jakoukoli aktivitu na svém účtu a nesmí nechat operovat se svým účtem další osoby. Za případné porušení této povinnosti nenese odpovědnost Provozovatel.
 5. Vystavovatel i Podporovatel jsou povinni poskytnout veškeré potřebné údaje pravdivě a užívat Portál osobně. V případě porušení této povinnosti je Provozovatel oprávněn příslušný účet zablokovat.
 6. Vystavovatel není oprávněn umístit na stránku projektu takový obsah, který poškozuje či je v budoucnu způsobilý poškodit práva třetích osob.
 7. Registrovaný uživatel není oprávněn službu užívat k jinému účelu, než k jakému je určena.
 8. Vystavovatel prohlašuje, že vůči Provozovateli vystupuje jako osoba nepovinná k dani. Pokud je tomu jinak, Vystavovatel má povinnost tuto skutečnost Provozovateli oznámit.

6 Práva a povinnosti

 1. Vystavovatel je povinen uvádět přesné a pravdivé informace a v případě změn je také aktualizovat.
 2. Zveřejněním Projektu na portálu Lesbianplanet je mezi Vystavovatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky ve znění účinném ke dni zveřejnění Projektu a jejímž předmětem je především závazek Provozovatele po dohodnutou dobu (Termín) zveřejnit Projekt na portálu LesbianPlanet a po dosažení Cílové částky poukázat na účet Vystavovatele peněžní částku a závazek Vystavovatele tuto částku přijmout a použít výhradně na úhradu potřeb spojených s Projektem. Okamžikem založení Projektu na Portálu LesbianPlanet Vystavovatel prohlašuje, že přistupuje k těmto Podmínkám.
 3. Provozovatel je oprávněn v případě Úspěšného Projektu si od celkové vybrané částky snížené o transakční poplatky odečíst svou Provizi. Provozovatel je povinen poukázat zbylou částku na účet Vystavovatele, a to nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne skončení prezentace Projektu (konce Termínu, uplynutí doby či kontroly Identifikace dle zákona č. 253/2008 Sb.).
 4. Pokud se Cílové částky nepodaří během Termínu dosáhnout, jsou investované prostředky vráceny jednotlivým Podporovatelům v celé částce, snížené o 15 Kč (transakční poplatek za vrácení částky zpět).
 5. Předmětem smlouvy je též závazek Vystavovatele poskytnout Podporovateli Odměnu za podporu formou, která bude součástí Projektu a která bude spolu s Projektem uveřejněna na portálu LesbianPlanet. Za tímto účelem Provozovatel poskytuje Vystavovateli Úspěšného projektu po ukončení Termínu (prezentace na portálu) seznam všech Podporovatelů s jejich jmény v rozsahu nutném pro zaslání příslušných odměn. Tento seznam je viditelný u každého projektu.
 6. Vystavovatel se zavazuje splnit veškeré závazky (odeslání Odměn za podporu v uvedeném termínu) vůči Podporovatelům, které uvedl v Projektu, pokud došlo k dosažení Cílové částky.
 7. Vystavovatel se během vystavení Projektu může dohodnout s provozovatelem na úpravě obsahu Projektu. Pokud během vystavení Projektu dojde k nemožnosti plnění poskytnutí odměn, musí Vystavovatel nabídnout Podporovatelům jinou adekvátní odměnu se stejnou nominální hodnotou.
 8. Finanční obnos se hradí na zvláštní účet vedeným pro Provozovatele společností Equa Bank.
 9. Podporovatel okamžikem připsání svého Poplatek za odměnu na Účet Provozovatele uzavírá smlouvu s Vystavovatelem.
 10. Okamžikem připsání Poplatku za odměnu na Účet Provozovatele Podporovatel prohlašuje, že přistupuje k těmto Podmínkám.
 11. Podporovatel souhlasí s uvedením veškerých údajů nutných k provedení platby Poplatku za odměnu a její případné refundace a dále souhlasí s tím, že jím uvedené údaje budou Provozovatelem poskytnuty Vystavovateli v rozsahu nutném pro zaslání příslušné Odměny za podporu.
 12. Vystavovatel vytvořením Projektu prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily splnění účelu této smlouvy. Provozovatel neručí za splnění závazku Podporovatelům k zaslání odměny ze strany Vystavovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za soulad Projektu s právními předpisy a stejně tak nenese odpovědnost za zneužití Projektu třetími osobami v důsledku jeho zveřejnění.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení nezveřejnit jakýkoliv Projekt, a to bez udání důvodu.
 14. Provozovatel neodpovídá za splnění závazků, které Vystavovatel převzal v souvislosti s touto smlouvou.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat jakoukoli odměnu, i bez udání důvodu, a to kdykoli v průběhu zveřejnění Projektu.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit, zrušit nebo pozastavit jakýkoli Projekt, a to i bez udání důvodu.
 17. Provozovatel není odpovědný za přesnost či pravdivost uvedených materiálů, ani za dodání odměn, ani za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu Projektu.
 18. Provozovatel je oprávněn editovat obsah Projektu, který Vystavovatel předloží.
 19. Vystavovatel je oprávněn na stránku Projektu vložit odkaz na webové stránky třetích stran. Provozovatel není odpovědný za obsah těchto webových stránek.
 20. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé Uživatelům v souvislosti s používáním služby. Není odpovědný za ztrátu, neúspěch či případně nesplnění závazku Vystavovatelem.
 21. Vystavovatel je povinen se podrobit Identifikaci od Provozovatele způsobem, který vyhovuje ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a prokázat vlastnictví bankovního účtu. Odpovědnost za dodržování příslušných předpisu v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti nese výhradně Vystavovatel.
 22. Vystavovatel se zavazuje nezveřejňovat v popisu Projektu žádné nemravné, pohoršující či rasistické informace nebo materiály.
 23. Provozovatel nekontroluje ani neschvaluje jakékoli uživatelské příspěvky, ani neručí za jejich obsah a není povinen je monitorovat.

7 Duševní vlastnictví

 1. Autorská práva jsou po celou dobu zveřejnění plně zachována Vystavovateli, přičemž jeho zveřejněním na LesbianPlanet nevzniká Provozovateli k Projektu žádné právo. Avšak Vystavovatel uděluje Provozovateli licenci k užívání a zpracování odvozených děl, sloužící zejména k propagaci v médiích.
 2. Provozovatel není odpovědný za porušení práv třetích osob Vystavovatelem.
 3. Provozovatel si v případě pochybností vyhrazuje právo si vyžádat důkaz o vlastnictví duševních práv k jednotlivým Projektům a Vystavovatel se zavazuje mu poskytnout součinnost.
 4. Omezení odpovědnosti
  1. Uživatelé jsou srozuměni s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu, kterou by mohl Uživatel prohlédnutím obsahu utrpět.
  2. Obsah vložený Uživateli na portálu LesbianPlanet nereprezentuje názory Provozovatele.
  3. Provozovatel není odpovědný za škodu vzniklou případným výpadkem nebo nefunkčností portálu LesbianPlanet.
  4. Uživatel potvrzuje, že Provozovatel neodpovídá přímo ani nepřímo za škodu vzniklou či způsobenou používáním služby Financování.
  5. Provozovatel neodpovídá za porušení právních předpisů ze strany Vystavovatelů ani Podporovatelů.

10 Závěrečná ustanovení

Podmínky představují úplnou dohodu mezi Uživateli (zejména Vystavovateli) a Provozovatelem týkající se užívání portálu LesbianPlanet, a nahrazují veškerá předchozí nebo současná sdělení a návrhy (ať již ústní, písemné nebo elektronické) mezi Uživatelem a Provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Podmínky, a to bez udání důvodu. O případných změnách budou Uživatelé informováni prostřednictvím zveřejnění oznámení na portálu LesbianPlanet anebo zasláním oznámení prostřednictvím emailu. Znění nových Podmínek je účinné ode dne jejich uveřejnění na portálu LesbianPlanet, není-li Provozovatelem stanoveno jinak. Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy z těchto Podmínek vyplývající se řídí českým právem.

 

Ceník

Provize je Provozovateli vyplacena dle níže uvedené procentní částky z celkově nasbíraných Poplatků za odměny na zvláštním účtu vedeným pro Provozovatele společností Equa Bank.

 

Počet dní vystavení

Provize

Do 180 dní

10%

U Neúspěšných projektů se Provize nehradí.

 

Do provize nejsou zahrnuty Transakční poplatky, ty jsou odečteny od vybraných Poplatků za odměny Úspěšného projektu ještě před vyplacením na účet Vystavovatele. K provizi se připočítává zákonné DPH.

 

Tabulka Transakčních poplatků pro jednotlivé platební metody, hradí Vystavovatel / Podporovatel

Úspěšný projekt

Platební metoda

Poplatky jsou odečteny z vybrané částky

PayPal

10 Kč + 5% z hodnoty transakce

Bankovní převody

5 Kč + 1% z hodnoty transakce

Poplatek za vratku Poplatku – Neúspěšný Projekt

15 Kč

Transakční poplatek při převodu na bankovní účet Vystavovatele

20 Kč

 

Datum vydání: 06.9.2019